B ą d ź   U N I k a l n y
Napisz swoją historię

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) „Bądź UNIkalny” jest firma Trodat Polska Sp. z o.o., ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa, KRS 0000127230 Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 113-23-74-181, kapitał zakładowy: 400.000,00 PLN (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu (dalej „Regulamin”).
 3. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej „Nagroda”) i administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.
 5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.
 6. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook, Istagram i YouTube.

II. UCZESTNIK KONKURSU

 1. W Konkursie udział wziąć może osoba (dalej: „Uczestnik”), która:
  a. zapoznała się i zaakceptowała Regulamin;
  b. jest pełnoletnią osobą fizyczną;
  c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Organizatora i regulaminów dostępnych na portalach społecznościowych na których Konkurs będzie przeprowadzany.
  e. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  f. posiada aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook lub Istagram.
 2. Storna i profile Organizatora na których będzie przeprowadzany Konkurs:
  a. Strona Internetowa http://promocjauni.pl/
  b. Facebook: Bądź UNIkalny (www.facebook.com/Bądź-UNIkalny-670827783340129)
  c. Istagram: badzunikalny (www.instagram.com/badzunikalny)
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.

III. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU, NAGRODY

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook oraz Istagram.
 2. Termin obowiązywania i zasady Konkursu zostały określone w treści postu konkursowego, na profilu Organizatora.
 3. Nagrodami w konkursie są produkty wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook i Istagram, na profilu Organizatora.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić zdjęcie oraz odpowiedź (dalej: „Materiał”) jako komentarz pod postem konkursowym na profilu Organizatora.
 5. Każdy Uczestnik może wysłać tyle Materiałów, ile wskazanych jest w konkretnym konkursie.
 6. Organizator dokona oceny przesłanych Materiałów i ogłosi wyniki – wskaże zgodnie z zasadami Konkursu Uczestnika (dalej: „Zwycięzcę”), który otrzyma Nagrodę. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w wiadomości prywatnej, w terminie wskazanym w Konkursie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań Regulaminu.
 2. Informacje o Nagrodzie zostaną opublikowane w poście konkursowym na profilu Organizatora.
 3. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin do Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres mailowy
  c) numer telefonu
  d) adres korespondencyjny
 4. Brak wiadomości od Zwycięzcy, podanie błędnych danych lub nie dostarczenie wiadomości w wyznaczonym czasie skutkuje utratą przez Zwycięzcę prawa do nagrody.
 5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej do 15 dni roboczych od dnia otrzymania danych od Zwycięzcy.
 6. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 7. Wartość otrzymanej przez Sprzedawcę Nagrody stanowi ich przychód, który powinien być wliczony w przychód w miesiącu otrzymania Nagrody.
 8. Organizator nie odpowiada za nie dopełnienie obowiązków podatkowych Uczestników.
 9. W przypadku wydawania w Promocji lub dodatkowych promocjach nagród rzeczowych, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi oraz gwarancji.
 10. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.

V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA I UCZESTNIKA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Zwycięzcę Konkursu, niezbędnych do dostarczenia Nagrody.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i Istagrama.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzania Konkursu.
 2. Uczestnicy mają prawo do wglądu, przetworzenia lub usunięcia swoich danych. Usunięcie danych uniemożliwia kontunuowanie uczestnictwa w Konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania otrzymanych w Konkursie Materiałów na portalu Facebook i Istagram, na profilach Organizatora.
 4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 5. Przesłanie przez Uczestnika Materiałów jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych oraz zgodę na dalsze przetwarzanie i rozpowszechnianie otrzymanych Materiałów.

VII. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzanego Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: marketing@etrodat.pl lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Trodat Polska Sp. z o.o.
 2. Reklamacja powinny zawierać pełne dane kontaktowe jak również dokładny opis zgłaszanej sytuacji.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Nagrody w konkursie są być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora. Napraw nagród dostarczonych z oryginalną kartą gwarancyjną dokonują autoryzowane punkty serwisowe w kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej
 5. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transporcie. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz poinformować możliwie szybko Organizatora o zaistniałej sytuacji.
 6. W celu potwierdzenia szkody niezbędne jest sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera.
 7. Wszelkie zgłoszenia należy zgłosić w możliwie krótkim terminie po zaistnieniu zdarzenia i skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Nagrody.
 9. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Organizatorów roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do hasła zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Organizatorom procesu w tym zakresie, Uczestnik bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Organizatorów z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Organizatorów koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanego w dalszej części dokumentu: RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Trodat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej marketing@etrodat.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Trodat Polska Sp. z o.o.
 3. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2020 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie http://promocjauni.pl/regulamin